LÆS
Referat fra best. møde

Og Nyhedsbrevet i printvenlig version

Grund- og sommerhusejerforeningen LAKOLK

 Nyhedsbrev nr.  4    Sept.  2019

Kære Medlemmer!

Dette nyhedsbrev skal ses som et supplement til udsendte referat af 18.08.19, vedr. partshøring.

Af referatet fremgår, at et medlem har gjort os opmærksom på, at der pågik en partshøring vedr.: Tilladelse til genetablering af højvandsklap i afløbet fra Lakolk Sø, samt hævning af en del af Småfolksvej på Rømø.

Da Grundejerforeningen ikke havde fået tilsendt materiale, besluttede vi at tage udgangspunkt i materiale formanden havde fået tilsendt som grundejer.

Der er udarbejdet et partshøringssvar og sende til Tønder Kommune.

Siden indsendelse af partshøringssvaret har sagen taget en ny drejning.

Jeg blev i forbindelse med udformningen af referat, opmærksom på nogle centrale punkter i projektet, som kunne få betydning for de lavtliggende grundejere. De grundejere, som projektet mener, at kunne få påført højere vandstand ved projektets gennemførelse, skulle iflg. Kommunen have fået tilsendt projekt materiale og skrivelse om at de kunne fremsende et partshøringssvar inden 27.08.19. Af følgeskrivelse fremgår: --Årsagen til denne henvendelse er, at de er en part i sagen, da de ejer en matrikel, som helt eller delvist har arealer, der ligger under den projekterede højde på hævningen af Småfolksvej.

Efter drøftelse i bestyrelsen, besluttede den, at jeg skulle kontakte Tønder Kommune for en uddybende drøftelse. Denne drøftelse resulterede i, at sagsbehandleren anmodede om at få tilsendt skriftligt materiale. Jeg har herefter udarbejdet en sådan skriftlig opfølgning i samarbejde med en vandløbskonsulent.

Den skriftlige opfølgning er tilsendt Kommunen 15.09.19 pr. mail, iflg. aftale.

Jeg kan for nuværende ikke delagtiggøre vores medlemmer i denne skrivelses indhold, da den er et drøftelsesgrundlag med Kommunen.

Sagens kerne er afvanding af Lakolk Sø, -- i projektbeskrivelsen står nævnt nogle ting, som ikke er i overensstemmelse med noget, der er beskrevet i fredningskendelsen af 17. dec. 1985.

I fremlagte projekt undlader man, at indskrive, at der findes beskrevet i fredningskendelsen, hvordan Kommunen skal forholde sig til sikring af afløbet fra Lakolk Sø.  

Projektet er for nuværende sendt i 4 ugers høring frem til 09.10.19.

Bestyrelsen lægger op til en forhandlingsløsning, men hvis dette ikke lykkes, kan det komme på tale at påklage projektet.

For nuværende synes denne sag, at kunne blive den alvorligste sag Grundejerforeningen har haft mod Kommunen til d.d.

At denne sag får den rette afslutning i forhold til den fremtidige afvanding af Lakolk Sø, er af så væsentlig interesse for de grundejere med lavtliggende grunde, da det ellers kan få alvorlige konsekvenser for dem.

Venlig hilsen

Anders Matzen

----
 
 

Hjælp os:

Da fremtidig indkaldelse til generalforsamling fortrinsvis vil ske pr. mail, er det meget vigtigt, at vi har jeres E-mail adresser, tilmeld jer derfor nyhedsbrevet, på vores nye hjemmeside www.lakolksommerhuse.dk, så foreningen på den baggrund får en registreret E-mail adresse, tilknyttet medlemskabet.

 

Kære medlemmer

I denne moderne tid, hvor næsten alle har en mobil tlf., eller lign. og har alle mulige opkoblinger – kan det ikke passe, at man ikke er registeret med en mail. adresse, ved vores forening --.

For nuværende er der tilknyttet ca. 120 med mail adresse ud af ca. 240  – det kan simpelthen ikke passe at der ikke er  flere der har en mail adresse.

Det er ingen hemmelighed, at bestyrelsen vil skærpe kravet til en mail adresse af praktiske årsager og vil ikke udelukke at der næste år fremsættes forslag om at E-mail adresse vil indgå som et krav, for at blive registreret medlem.

Derfor:  Gå ind på vores hjemmeside og bliv registreret

Til de ganske få, som af forskellige årsager ikke benytter disse moderne hjælpemidler, - så er der stadig plads til jer og I vil stadig få tingene tilsendt som hidtil.

  

Vedr. bestyrelsens forslag ang. oprettelse af Stilag/udvalg, en kort orientering – Flere beboere på Lakolk har henvendt sig til bestyrelsen vedr. vandrestiernes vedligehold, eller mangel på samme.

Dette gav anledning til en besigtigelse sammen med en fra Skov og Naturstyrelsen – vedkommende fra Skov og Naturstyrelsen opfordrede til, at vi oprettede et Stilag, da det efter deres erfaring var den bedste måde at håndtere tingene på – bestyrelsen har efterfølgende drøftet dette og er kommet til det resultat, at oprettelsen af et sådant Stilag mest hensigtsmæssig sker som et selvstændigt udvalg i tilknytning til bestyrelsen.

Da det ikke kun er ved os, at der er ønsker om forbedrede forhold for gang/cykelstier, vil udvalget også skulle indgå i drøftelser med andre foreninger for at kordinere interesser, til gavn for husejere og lejere.

 

Grundejerforeningerne fra Lakolk og Småfolksvej har været indkaldt til et møde med Kommunen 01.03.17:

Indkaldelsen drejede sig om vand på Småfolksvej, og regulering af vandstanden i Lakolk Sø, i forbindelse med Kommunens ønske om at anlægge en cykelsti i forbindelse med Småfolksvej.

I forbindelse med drøftelserne vedr. den skitserede cykelsti, foreslog begge beboerforeninger en anden løsning – man foreslog at kommunen arbejdede for at udnytte Gl. Skinnevej til en fremtidig gang/cykelsti – Kommunen tog positivt imod forslaget – Der blev besluttet at nedsætte et følgeudvalg bestående af repræsentanter fra de forskellige interesser der er for området.

 

 Følgende fremgår af referat fra Kommunalbestyrelsesmøde i marts:

 Under punkt 8:  Vandstanden i Lakolk Sø

 Der har været et frugtbart møde med grundejerforeningerne på Småfolksvej og Lakolk. Der var ønske om, at kommunen skulle forbedre afstrømningen fra vejgrøfterne ved Kongsmark ved en pumpeløsning mod øst, og at man arbejdede for at åbne Gl. Skinnevej for gående og cyklende. Nu frigives 750.000 kr. til det fortsatte arbejde.

Venlig hilsen
Anders Matze
n

 

-------------

Grundejerforeningens formål

Foreningens formål er at skabe et attraktivt område til glæde for medlemmerne og deres gæster. Foreningen drager omsorg for god information til medlemmerne omkring forholdene / tiltagene i området. Foreningens medlemmer informeres løbende.

© Birthes Webdesign