LÆS
Dagsorden til generalforsamling
 

Grund- og sommerhusejerforeningen LAKOLK

 
April 2019

Indkaldelse til generalf-2019.pdf

Nyhedsbrev-2019-2.pdf

 

Hjælp os:

Da fremtidig indkaldelse til generalforsamling fortrinsvis vil ske pr. mail, er det meget vigtigt, at vi har jeres E-mail adresser, tilmeld jer derfor nyhedsbrevet, på vores nye hjemmeside www.lakolksommerhuse.dk, så foreningen på den baggrund får en registreret E-mail adresse, tilknyttet medlemskabet.

 

Kære medlemmer

I denne moderne tid, hvor næsten alle har en mobil tlf., eller lign. og har alle mulige opkoblinger – kan det ikke passe, at man ikke er registeret med en mail. adresse, ved vores forening --.

For nuværende er der tilknyttet ca. 120 med mail adresse ud af ca. 240  – det kan simpelthen ikke passe at der ikke er  flere der har en mail adresse.

Det er ingen hemmelighed, at bestyrelsen vil skærpe kravet til en mail adresse af praktiske årsager og vil ikke udelukke at der næste år fremsættes forslag om at E-mail adresse vil indgå som et krav, for at blive registreret medlem.

Derfor:  Gå ind på vores hjemmeside og bliv registreret

Til de ganske få, som af forskellige årsager ikke benytter disse moderne hjælpemidler, - så er der stadig plads til jer og I vil stadig få tingene tilsendt som hidtil.

  

Vedr. bestyrelsens forslag ang. oprettelse af Stilag/udvalg, en kort orientering – Flere beboere på Lakolk har henvendt sig til bestyrelsen vedr. vandrestiernes vedligehold, eller mangel på samme.

Dette gav anledning til en besigtigelse sammen med en fra Skov og Naturstyrelsen – vedkommende fra Skov og Naturstyrelsen opfordrede til, at vi oprettede et Stilag, da det efter deres erfaring var den bedste måde at håndtere tingene på – bestyrelsen har efterfølgende drøftet dette og er kommet til det resultat, at oprettelsen af et sådant Stilag mest hensigtsmæssig sker som et selvstændigt udvalg i tilknytning til bestyrelsen.

Da det ikke kun er ved os, at der er ønsker om forbedrede forhold for gang/cykelstier, vil udvalget også skulle indgå i drøftelser med andre foreninger for at kordinere interesser, til gavn for husejere og lejere.

 

Grundejerforeningerne fra Lakolk og Småfolksvej har været indkaldt til et møde med Kommunen 01.03.17:

Indkaldelsen drejede sig om vand på Småfolksvej, og regulering af vandstanden i Lakolk Sø, i forbindelse med Kommunens ønske om at anlægge en cykelsti i forbindelse med Småfolksvej.

I forbindelse med drøftelserne vedr. den skitserede cykelsti, foreslog begge beboerforeninger en anden løsning – man foreslog at kommunen arbejdede for at udnytte Gl. Skinnevej til en fremtidig gang/cykelsti – Kommunen tog positivt imod forslaget – Der blev besluttet at nedsætte et følgeudvalg bestående af repræsentanter fra de forskellige interesser der er for området.

 

 Følgende fremgår af referat fra Kommunalbestyrelsesmøde i marts:

 Under punkt 8:  Vandstanden i Lakolk Sø

 Der har været et frugtbart møde med grundejerforeningerne på Småfolksvej og Lakolk. Der var ønske om, at kommunen skulle forbedre afstrømningen fra vejgrøfterne ved Kongsmark ved en pumpeløsning mod øst, og at man arbejdede for at åbne Gl. Skinnevej for gående og cyklende. Nu frigives 750.000 kr. til det fortsatte arbejde.

Venlig hilsen
Anders Matze
n

 

-------------

Grundejerforeningens formål

Foreningens formål er at skabe et attraktivt område til glæde for medlemmerne og deres gæster. Foreningen drager omsorg for god information til medlemmerne omkring forholdene / tiltagene i området. Foreningens medlemmer informeres løbende.

© Birthes Webdesign