Vedtægter for Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk” 6792 Rømø

 1. Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk” er en forening for de til enhver tid værende ejere af sommerhuse og sommerhusgrunde i området Lakolk, 6792 Rømø.
   
 2. Foreningens formål er at skabe et attraktivt område til glæde for medlemmerne og deres gæster. Foreningen drager omsorg for god information til medlemmerne omkring forholdene/tiltagene i området. Foreningens medlemmer informeres løbende på foreningens hjemmeside: www.lakolksommerhuse.dk eller i opslagstavlen.
   
 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år omkring 1. Maj. Indkaldelse kan ske pr. brev eller mail. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen en beretning og et revideret og af revisor underskrevet regnskab. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
   
 4. Stemmeret og valgbarhed forudsætter betalt kontingent for det foregående kalenderår. Der kan afgives 1 stemme pr. hus.
   
 5. Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne. Generalforsamlingen vælger 5 af foreningens medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valget gælder for 2 år, men dog således at 2 medlemmer er på valg i lige årstal og 3 medlemmer er på valg i ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fører protokol over beslutningerne.
   
 6. På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, gælder vedkommendes periode frem til det år, hvor personen, der afløses, er på valg.
   
 7. På generalforsamlingen fastsættes størrelsen af næste års kontingent.
  Kontingent opkrævning udsendes i 1. kvartal for regnskabsåret, med fastsat seneste betalingsdato 4 uger før generalforsamling afholdes.
   
 8. På generalforsamlingen vælges endvidere 1 af foreningens medlemmer til revisor for 1 år ad gangen. Ligeledes vælges 1 revisorsuppleant for 1 år. Revisor og dennes suppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen.
   
 9. Opløses foreningen tager en dertil indkaldt generalforsamling beslutning om foreningens midler. For at en sådan generalforsamling kan være beslutningsdygtig, kræves der dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer for de fremsatte forslag. Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig indkaldes inden en måned med 8 dages varsel en ny generalforsamling, og denne er beslutningsdygtig uanset de fremmødte antal. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal.

Vedtaget den 1. Maj 2010 - og ændret 28. april 2018.

© Birthes Webdesign