Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk”

Referat af generalforsamling afholdt 24.10.21

Formanden bød velkommen til ca. 65 fremmødte. Hun udtrykte glæde over, at så mange havde fundet tid til at deltage i vores ”forsinkede” generalforsamling. Coronaen havde ”drillet” os, ligesom mange andre, men nu var det lykkedes og håbede, at vi alle ville få en god generalforsamling – Velkommen alle.

Herefter gik hun over til dagsordenen:

Pkt. 1                 Valg af dirigent.

Formanden fortalte, at Frode Sørensen, som normalt er vores dirigent, havde meldt afbud på grund af sygdom. Bestyrelsen ville derfor gerne foreslå Iver Wind, Lakolk 314, -- blev valgt.  Han takkede for valget og gik over til dagsorden. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Udsendt pr. mail 11.10.21 og rettelse 14.10.21. Ingen indsigelser.

Pkt.  2                Valg af referent og stemmetællere.

Dirigenten foreslog bestyrelsens sekretær som referent – der var ikke andre forslag. Vedr. stemmetællere, så ville han foreslå, at vi afventede, om der var et behov.

Pkt.  3                Bestyrelsens/Formandens beretning for det forløbne år.

Formand Hanne Clausen aflagde herefter beretning:

 

Så blev det endelig tid til at vi kan afholde generalforsamlingen både for år 2020 og 2021.10.31

Det er ikke de store ting der har kunnet lade sig gøre inden for det sidste 1 ½ år, desværre. Det er som om hele verden gik i dvale sidste år.

Lige inden DK blev lukket ned, havde Tønder Kommune inviteret til dialogmøde på Enjoy, emnet var stier rundt på øen. Jeg tror vi var over 100 personer mødt, heraf 3 fra bestyrelsen. Vi blev alle delt op i mindre grupper, alle med 1 repræsentant fra kommunen. I vores gruppe var endvidere 1 repræsentant fra Småfolksvejens Grundejerforening, samt 3 fastboende. Vi havde et stort kort over Rømø, hvorpå vi kunne indtegne, hvor vi ønskede evt. nye stier anlagt. En af de fastboende lagde ud med ønske Skinnevejen åbnet, det var jo lige vand på vores mølle. Jeg tror den pågældende fra kommunen er god til poker, for hun fortrak ikke en mine, og jeg skyndte mig at sige, at dette ikke var aftalt, det gav dog et smil. Vi fik også hver især udleveret et stykkepapir, hvorpå vi kunne uddybe vore ønsker, og evt. komme med andre input, jeg skrev på min seddel, at vi gerne vil have fredningssagen vedr. Skinnevejen genoptaget, da den kendelse som ligger til grund for, at skinnevejen ikke må betrædes fra 28.2. til 30.8. er fra 1985.

1 måneds tid efter dette ellers udmærkede møde, blev os, der havde meldt os til at arbejde videre med projektet, indkaldt til 1 nyt møde på Hotel Kommandørgården.

Alle fremmødte regnede med det var et ”stimøde”, det var det ikke, hvad det skulle munde ud i ved jeg stadig ikke, vi skulle have et billede med af os selv, og fortælle hvorfor vi var fan af Rømø, på et tidspunkt stod vi i 2 rundkredse, og skulle så på skift interviewe hinanden, meget moderne, men ingen fandt ud af hvad det hele gik ud på.

Og der er ikke kommet noget fra møderne fra kommunen.

Så fik coronaen overtaget, og DK og verden gik i stå.

Den dag vi skulle have haft generalforsamling, afholdt vi et bestyrelsesmøde. På mødet fortalte vi om de sidste 2 møder vi havde været til, og da vi ikke havde hørt noget fra Tønder Kommune fra de 2 møder, besluttede vi at vi ville selv rette henvendelse til Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del. Om eftermiddagen kom der havgus, så Frode fik sendt en anmodning om genoptagelse af fredningssagen fra 1985 vedr. Skinnevejen, samme skrivelse blev sendt til Teknisk Forvaltning i Tønder, begge bekræftede modtagelse af anmodningen, så vandt coronaen igen.

Nu må se hvad der sker efter den 16.11. om det kan hjælpe lidt på vores kamp for vores kære Skinnevej.

Coronaen satte jo også stop for udlejning af husene til udlændingerne, især tyskerne manglede vi i 2020, men heldigvis kunne danskerne ikke feriere i udlandet, så mange dansker overtog sommerhusene i 2020, kunne jeg se på mine nobohuse, og vi må håbe, at det blev startskuddet til at flere dansker får lyst til at holde ferie i DK, men det er alligevel dejligt at få de udenlandske turister tilbage. Ligeledes er det også dejligt at de forskellige aktiviteter på stranden blev genoptaget i år, såsom motorløb, ridestævnet, dragefestival, og Hercules kom tilbage igen.

Vi har modtaget enkelte henvendelser fra nogle grundejere.

Ang. manglende husnumrer, er det kommunen man skal rette henvendelse til.

Der har været noget plankeværk og skilte ved nedgangen til stranden ved hotellet, som var defekte, håber de er udbedret, nogle af defekterne var ikke Skov og Naturstyrelsens ansvarsområde. Måske opsat af private.

Der har været et par henvendelser vedr. chikanerne.

Den 1. chikane er måske placeret så tæt på lyskrydset, så placeringen der at en smule formålsløs. Støjen fra bilerne når de gasser lidt op og sænker farten, kan være irriterende, uden tvivl, men det er jo lige meget hvor chikanerne er placeret. Enkelte steder er afstanden mellem standerne og rabatten ikke særlig bred, og der er set flere cyklister, som er cyklet ind i standerne. Der hvor afstanden er lille, så kør venstre om i stedet for højre om, såfremt det ikke kan lade sig gøre på grund af trafikken, så stå af cyklen og trække forbi, at cykle ind i standerne er trist, men det er jo sådan, at man skal have øjne og ører åbne, når man færdes i trafikken.

Vi i bestyrelsen vil ikke foreslå fjernelse af chikanerne.

Jeg traf også en grundejer, som fortalte, at i deres nabolag, var en irriterende lyd, virkelig irriterende, det viste sig, at en af naboerne havde etableret et eller andet for at holde rådyrene væk fra grundstykket, jeg har en niece som har været politibetjent i 20 år, jeg spurgte hende om det var lovligt, og såfremt man etablerer lydeffekter for at holde rådyr, mår eller lignende væk fra grunden eller hus, og det er til gene for naboerne, er det lovligt – hvordan det gået i denne sag ved jeg ikke, -- men vi har da også for mange år siden været plaget af mår, og har så haft en radio til at køre for fuld drøn, ingen klagede.

Vi ser frem til at generalforsamlingen i 2022, kan blive gennemført, som sædvanlig lørdag efter Store bededag, altså den 14. maj 2022.

Det var hvad jeg havde denne gang.

 

Spørgsmål og kommentarer til beretning:

Dirigenten takkede for en fyldig beretning og stillede den herefter til debat.

Lakolk 22  efterlyste en ændret placering af chikane stolper umiddelbar før lyskrydset ved Lakolk, eller at de helt blev fjernet – de var til gene for afviklingen af trafikken, særligt når der var meget trafik, f.eks. ved Rømø Motor Festival – selv forslog han, at de helt blev fjernet, -- hans begrundelse var, at de ikke udgjorde noget nytte, så umiddelbar efter lyskrydset, hvorimod de udgjorde en hindring for flowet i trafikken.

Lakolk 65  fulgte op på samme placering af chikane stolper – havde observeret i forbindelse med Rømø Motor Festival, at de var en forhindring i flowet væk fra krydset. Mellem chikanerne er der ingen problemer, selv om der holdt biler i begge sider, -- men det er tydeligt med meget trafik, at de hindrer en afvikling af trafikken.

Lakolk 151  informerede om, at de chikane stolper som er placeret ud for deres hus, har forårsaget en del personskader, heraf mindst 2, hvor uheldet havde været så alvorligt, at der var tilkaldt en ambulance og personer kørt på sygehus til videre behandling – en del tyskere var kommet til skade, men de havde valgt at tage til Sild for at blive behandlet – de forhold han omtalte, var forhold han direkte havde været involveret i med at hjælpe. Han var af den opfattelse, at om de var der eller ej, så ville det ikke have indflydelse på hastigheden på vejen, da folk generelt kørte fornuftigt.

Lakolk 110   kommenterede, at det havde taget ham 1,5 time, at komme fra sommerhuset på Lakolk til Skærbæk, den dag Rømø Motor Festival blev afholdt, p.g.a. den voldsomme trafik.

Formanden tog ordet og kommenterede de fire indlæg vedr. chikane stolper m.m.. Hun fremførte, at forhold vedr. disse ligger uden for vores indflydelse. Hun ville kontakte Kommunen, og videregive de kommentarer som var fremkommet ved mødet. Hun var ked af, at der var personer, som var kommet alvorlig til skade i forbindelse med passage af disse chikane stolper – hun syntes selv, passagen af pælene i den ene side var ret snæver – når hun cyklede, valgte hun selv at bruge vejbanen der, når det var muligt, ellers stod hun af cyklen og trak den forbi --. I forhold til den megen trafik ved visse lejligheder, så er det vel en del af prisen, når vi gerne vil være kendt ude i den store verden – med de få dage det drejer sig om, overlever vi vel nok, selv om det kan være bøvlet, når det foregår, -- men hendes opfattelse var, at de fleste beboere havde lært at tilpasse sig.

Lakolk 22   efterlyste at der blev taget mere hånd om oprydningen efter afviklingen af de store arrangementer, af Kommunen. Desuden opfordrede han Kommunen til en bedre rydning af beton fortovet til stranden, så gangbesværede og kørestols brugere også kunne komme derned.

Formanden   kommenterede vedr. oprydning efter store arrangementer. Hun var enig i, at der var plads til ret store forbedringer og ville tage det med videre til kommunen.

Lakolk 165    efterlyste, om der ikke kunne gøres noget ved det stigende problem med pil, på både vest og østsiden af Lakolk. – Vi lever efterhånden næsten i en skov --. Spurgte, om det var lovligt at gøre noget selv.

Lakolk 52   fortalte, at tidligere havde man haft får til at afgræsse arealerne om vinteren, -- det havde den fordel, at de gnavede de nye skud af, så de aldrig blev til store buske/træer –måske skulle man til at gøre det igen.

Formanden fortalte, at hun selv kunne huske, at fårene havde stået uden for vinduerne ved sommerhuset – men tvivlede på, at det kunne lade sig gøre i dag, hvor rørskoven øst for Lakolk er fredet og stykket mellem klitterne og Lakolk administreres af Skov og Naturstyrelsen, men hun var meget enig i, at der burde gøres noget. Herefter fortalte hun, at bestyrelsen havde et godt samarbejde med administrator for området ved Skov og Naturstyrelsen – det vil ikke være første gang vi i så fald drøfter det – der er stor forståelse for ønsket om, at få bekæmpet den vilde vækst af træer og buske øst og vest for Lakolk, men fredningen af rørskoven øst for Lakolk, gør mange ting næsten umulig her, -- også selvtægt. 

Dirigenten spurgte herefter, om der var andre kommentarer eller forslag – det var der ikke – Beretning blev herefter godkendt med klapsalver.    

Pkt.  4                Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet. (Se  Regnskab)

Martin Lauridsen fremlagde regnskabet. Han pegede på, at regnskabet var atypisk, da det var regnskab for to år på samme bilag, på grund af corona situationen, – tænk grønt --. Begge regnskaber udviste overskud. Der havde været 218 betalende medlemmer i 2020. Kassereren henledte opmærksomheden på repræsentations udgiften i 2019, den dækkede over udgifter til vin og gaver i forbindelse med fødselsdage og jubilæer, men også at bestyrelsen havde været ude at svinge Dan-kortet.

Formanden uddybede vedr. det sidste – bestyrelsen havde været på virksomhedsbesøg på kartoffelmelsfabrikken i Toftlund og spist efterfølgende på Agerskov Kro. Da bestyrelsen over flere år ikke havde bevilget sig selv noget, blev den enige om at den ville modtage en indbydelse til at se kartoffelmelsfabrikken i Toftlund under drift – kan varmt anbefales --. Det var ikke kun bestyrelsen, men også suppleanter ,revisor samt form. for stilaug, der var indbudt til at deltage, incl. ægtefælle/samlever – det var en hyggelig dag --.

Spørgsmål og svar til regnskab:

Der var ingen – Regnskabet herefter godkendt med klapsalve.

Pkt.  5                Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. pr. hus.    Blev godkendt.

Pkt.  6                Orientering ved Form. for Stilaug Dorthe Petersen

                          Hun fortalte, at der havde været en del problemer med at holde stierne frie for udgroende

                          grene af havtjørn og andet. En dag havde hun mødt en fra Skov og Naturstyrelsen på sine

                          vandringer og beklaget sig over det store arbejde, der var med at studse grenene ind mod

                          stierne – et par dage efter kørte en traktor fra Skov og Naturstyrelsen rundt og klippede de

                          fleste af kanterne – det var godt nok en stor lettelse i stedet for med håndsaks --. Hun

                          efterlyste en mulighed for en sti mere fra Lakolk mod klitterne.

 

                          Formanden takkede hende for hendes store indsats med at vedligeholde stierne og glædede

                          sig over, at hun havde fået hjælp af Skov og Naturstyrelsen – man må stille undre sig, -- de

                          må bruge maskinelt udstyr, vi må ikke – det er vist noget, vi skal have drøftet med dem --.

                          Formanden fortsatte, -- som I ved, så sendte foreningen en anmodning om en ophævelse af    

                          Fredningen, hvor Gl. Skinnevej har gået, for at der kunne laves en gang/cykelsti – nu er denne

                          sags videre behandling overgået til Tønder Kommune. Efter at Frode har rykket for svar vedr.

                          sagen, kom der for nylig en invitation, om mulighed for at 2 medlemmer af bestyrelsen

                          kunne indtræde i et stiudvalg. vedr. stier omkring Lakolk ---. Det mærkelige er, at vi i dag har

                          2 medlemmer i dette stiudvalg ---, man stille undres --. Der er vist noget her, der skal følges 

                          op på, -- ligner måske noget vi har set før --.

                          Martin uddybede vedrørende stier og stiudvalg, som medlem af stiudvalget – området

                          omkring Lakolk og den nordre del af øen, var der ikke arbejdet så meget med endnu –

                          overordnet, så ville man lave et stisystem med en yderring, hvor man kunne komme rundt

                          om hele øen og så en masse stier på tværs af øen, -- det er her vi håber Gl. Skinnevej, kan

                          komme ind i billedet --.

                            

 Pkt.  7              Indkomne forslag senest 8 dage inden generalforsamlingen til formanden.

Ingen forslag.        

Pkt.  8                Valg til bestyrelsen

                                                        Hjalmar Hansen  genvalg

                                                        Martin Lauritzen  genvalg 

                                                        Frode Sørensen  genvalg

                                                        Hanne Clausen  genvalgt

                                                        Iver Wind  valgt

                                                     

                           Valg af 2 bestyrelses suppleanter

                                                        Morten Degn  Lakolk 157     (1. suppleant)  valgt  

                                                        Anders Matzen  Lakolk 65    (2. suppleant)  valgt

 

                           Valg af revisor/revisor suppleant

                                                        Ejner Lange  Lakolk 22  (revisor)  valgt

                                                        Henning Nielsen, Lakolk 264 (revisor suppleant)  gen valgt

 

Pkt.  9                Eventuelt

                           Lakolk 256   ønskede hjælp til en liste med adresser over beboere på vejen, hvor de boede. De ville bruge listen til at komme i kontakt med de andre beboere på vejen, i forbindelse med vedligehold af vejen. Vedkommende efterlyste nogen der tog sig af vedligehold af vejene på Lakolk, -- foreslog Grundejerforeningen.

                           Formanden svarede, så vidt jeg er orienteret, må vi ikke udlevere en liste over beboere på en vej, selv om det kunne være praktisk – noget med data loven --. Noget andet er, vi har ikke tvunget medlemskab af vores Grundejerforening, derfor kan der være beboere langs vejen, som ikke er medlem, så det ville måske heller ikke løse problemet fuldt ud med en liste.

                          Omkring det, at foreningen administrerede en ordning, har bestyrelsen hidtil afvist, da det vil være forbundet med en del administration og økonomisk risiko, særligt da vi ikke har tvunget medlemskab.

                           Martin vedr. mulighed for liste, -- så har data loven sat en stopper for dette, men om man ved henvendelse til Tønder Kommune, kan få udleveret en, vidste han ikke – men det er da et forsøg værd.

                           Anders kommenterede vedr. veje og vedligehold, -- han mente alle veje på Lakolk, var fælles private veje, og at de administreres af beboerne selv i forhold til vedligehold m.m.. Havde man problemer dermed, havde Tønder Kommune mulighed for at pålægge den enkelte grundejer sin del af de fælles omkostninger, med baggrund i reglerne i Privatvejsloven. Forhold vedr. vejene er benævnt i seneste Lokalplan af 7. okt. 2004, under paragraf 9.

                          Dirigenten  afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden og en saglig debat. Herefter gav han ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og gav igen udtryk for, at hun var glad for, at så mange var mødt op. Med et tak for i dag, afsluttede hun generalforsamlingen.

 

                                                              Dirigent                                                               Referent

 

                                                             Iver Wind                                                      Anders Matzen            

 

© Birthes Webdesign