Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk”

Referat af generalforsamling 13.05.17

 

Formanden bød velkommen til de ca. 100 fremmødte.

 

Pkt. 1  Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Frode Sørensen – blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet udsendt med nyhedsbrev 18.04.17 og afleveret til post 18.04.17.

 

Pkt.  2  Valg referent og stemmetællere.

Dirigenten foreslog bestyrelsens sekretær, som referent – der var ikke andre forslag. Vedr. stemmetællere, så ville han foreslå, at vi afventede om der var et behov.

 

Pkt.  3  Bestyrelsens/formandens beretning for det forløbne år.
            (Beretning vedlagt som bilag 1)

Hanne Clausen fremlagde sin og bestyrelsens beretning. Der var ingen spørgsmål til beretning – beretning godkendt med klapsalve. 

 

Pkt.  4  Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
            (Regnskab vedlagt som bilag 2)

Martin Lauridsen fremlagde regnskabet. Han pegede på, at såfremt der ikke havde været udgiften til bøden, så havde regnskabet udvist overskud, selv om der var investeret i ny hjemmeside. I forhold til kasserer og sekretærs arbejde med opkrævning af kontingent og indkaldelse til generalforsamling, så ville det lette deres arbejde meget og gøre det billigere for foreningen, hvis vi havde medlemmernes mail adresse.  Han opfordrede derfor kraftigt medlemmerne til, at aflevere deres mailadresse og samtidigt tegne sig for nyhedsbrevet, da man så automatisk får alle meddelelser sendt direkte til sin mail. Der var kommet ca. 40 mere med mailadresse, efter opfordringen i indkaldelsen til generalforsamlingen, så der nu er 107, ud af ca. 244 mulige, så der er plads til forbedring.

Spørgsmål og svar til regnskab:

Lakolk 146       Britta La Cour roser vedr. bod for skinnevej?

Regnskabet herefter enstemmigt godkendt.

 

Pkt.  5   Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. Det blev godkendt.

 

Pkt.  6  Indkomne forslag senest 8 dage inden generalforsamlingen til formanden.

Der er 2 forslag, et fra bestyrelsen og et fra Lakolk 125 v. Peter Gad.

Bestyrelsen      Bestyrelsen ønsker at oprette et selvstændigt stilaug/udvalg under bestyrelsen, med deltagelse af 2 medlemmer fra bestyrelsen + 2 – 3 hus og grundejere fra Lakolk området.

Lakolk 125       v. Peter Gad - Forslaget vedlægges som et særskilt bilag – efter eget udsagn skulle det være uddelt til alle husejere i Lakolk området.
(Forslag vedlagt som bilag 3)

Vedr. Stilaug/udvalg:

Hjalmar Hansen orienterede om, at baggrunden for oprettelsen af et Stilaug, var en opfordring fra Skov og Naturstyrelsen om at oprette et Stilaug, da det var deres erfaring, at det gav et bedre samarbejde.

Skov og Naturstyrelsen gav også udtryk for at de ville bevilge 50.000 kr. i 2017, til udbedring af stierne og at de fremover også var indstillet på at bevilge beløb til det nødvendige vedligehold.

Spørgsmål til forslag:   

Hjalmar Hansen gav udtryk for, at der andre steder i Danmark, er muligt at anlægge stier og veje i naturen, i forskellig udformning – men ikke på Rømø – måske kan et Stilaug ændre på det – lad os håbe. Forslag vedtaget.

Der blev valgt 4 til Stilauget: 

Hjalmar Hansen fra bestyrelsen
Martin Lauridsen fra bestyrelsen
Peter Gad   Lakolk  125
Dorthe Petersen   Lakolk  76

Vedr. forslag fra Peter Gad

Peter Gad henviste til, at hans forslag var omdelt til alle husstande, derfor ville han ikke læse det op, men blot uddybe/begrunde dele af sine forslag. Vedr. grus i indkørsel og rundt om huset, så burde det ikke tillades i Lakolk området, da det er et naturområde og grus er ikke en del af denne natur. Han var modstander af gennemgående trafik på Småfolksvej, da det gav farlige situationer for de bløde trafikanter – turistbusser, lastbiler, autocampere, skulle overhovedet ikke have lov at køre på Småfolksvej, iflg. ham. Kantstriberne i Lakolk var også en fejl, da de skabte farlige situationer. Vedr. Lakolk Sø, så var han modstander af at vandet skulle pumpes væk – det skulle løbe naturligt ud gennem Prilen og mellem klitterne – alt andet var ikke bæredygtigt. Påpegede at der var huller i klitterne, som på sigt ville udgøre en stor risiko for oversvømmelse i forbindelse med ekstrem højvande – de skulle lukkes til --. Han ville fremlægge en liste til underskrifter for hans synspunkt.

Spørgsmål til forslag: 

Dirigenten spurgte forslags stiller, om ikke vejen var hoved forslaget – det bekræftede han --, derfor anmodede dirigenten om at folk så bort fra de andre punkter og udelukkende tog stilling til om de ønskede vejen lukket jf. fremførte forslag. Dirigenten påpegede, at såfremt der skulle ske ændringer vedr. stribeafmærkningen m.m. på Småfolksvej, måtte der fremsættes forslag herom. Dirigenten orienterede om, at der tidligere var forsøgt med at få lov til at lave nogle diger for at stoppe hullerne, men forskellige myndigheder havde modsat sig det, -- men tiderne kan jo have ændret sig --. I forhold til oprensning af Prilen og dens udløb gennem klitterne, så orienterede dirigenten om at div. myndigheder ikke er meget for sådan oprensning. Han henviste til at det indgår i de drøftelse der foregår med kommunen for nuværende, vedr. Lakolk Sø og afvanding af denne.

 

Lakolk 177       Hjalmar Hansen kunne som husejer ikke tilslutte sig forslaget, da han mente det fungerede fint for nuværende, endvidere ville forslaget kollidere med de drøftelser, der foregik med Kommunen, ang. det at gøre Gl. Skinnevej til den fremtidige gang/cykelsti.

Lakolk 146       Britta La Cour brød sig ikke om at blive sat i bås – syntes ikke tingene var helt optimale – fremførte at man måske skulle arbejde for at få sat nogle skilte op, som hindrede gennemkørsel af tung trafik.

Lakolk ???        Jørn Vestergård gav udtryk for at han var positiv.

Lakolk 26         Poul Holgersen gav udtryk for at der var fordele ved gennemkørsel.

Lakolk 207       Frode Sørensen fremførte som husejer, at han ikke kunne tilslutte sig fremlagte forslag.

Lakolk 151       Carl E. Nissen mente at nuværende løsning, var den mest sikre løsning i Danmark.

Peter Gad         kommenterede div. spørgsmål og kommentarer. Han syntes at hans skitserede løsning med flytbare bump, var en god og fleksibel løsning, for at dæmpe farten. Vedr. en oversvømmelse af Lakolk området, så var han overbevist om, at det ville komme gennem hullerne i klitterne, som myndighederne ikke vil lukke. I forhold til hans forslag, ville et så stort naturområde være unikt og godt for turismen. I forhold til gennemkørsel, kunne han ikke forstå, at folk var imod en lukning.

Dirigenten lagde herefter op til en afgørelse vedr. forslaget fra Peter Gad. Da dirigenten konkluderede, at han ikke fornemmede at der var stemning for forslaget, udløste det et stort bifald fra forsamlingen, -- efter afstemningen, gav dirigenten udtryk for, at han fornemmede, at der ikke var stemning for forslaget, og at forslaget derfor  ikke er vedtaget --. 3 stemmer for, resten imod, ca. 97.

 

Pkt.  7  Valg

    Valg til bestyrelsen

Hjalmar Hansen  genvalgt
Martin Lauridsen  genvalgt
Frode Sørensen  genvalgt

Valg af 2 bestyrelses suppleanter

Lis Winther  (1. suppleant)  genvalgt
Else Marie Dau Carstensen  (2. suppleant)  genvalgt

Valg af revisor/revisor suppleant

Nis Petersen (revisor)  genvalgt
Rita Vestergård (revisor suppleant)  genvalgt

 

Pkt.  8   Eventuelt

Lakolk 324       Bodil Sørensen ønskede på vegne af flere, at der kom noget lys ved affaldsøerne. Dirigenten påpegede at der under eventuelt kun kunne fremføres synspunkter, men ikke besluttes – men bestyrelsen ville notere sig, hendes synspunkt.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen, for god ro og orden og en saglig debat, for herefter at give ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

Herefter fortalte hun, at hun havde et lille jubilæum, hun gerne ville have lov til at fejre sammen med forsamlingen – nemlig at Hjalmar Hansen, havde været med i bestyrelsen i 25 år – herefter overrakte formanden 2 flasker Lakolk Vin til Hjalmar Hansen, som tak for lang og tro tjeneste.

Formanden tog herefter ordet for afsluttende bemærkninger, hvor hun igen gav udtryk for, at det var glædeligt, at så mange fandt det interessant, at møde op til den årlige generalforsamling – Tak for det --, med et håb om, at alle måtte komme godt hjem, afsluttede hun dette års generalforsamling.

 

    Dirigent                         Referent
    Frode Sørensen               Anders Matzen

-----------                        

 

28.4.2016:

Her lidt opfølgning på et par af spørgsmålene ved vores generalforsamling den 23. april 2016

Ang.  affaldsøerne: Mathilde Mørck fra Tønder forsyning, fortalte, at de beholdere,   som  har eksisteret nogle år, er af et andet mærke end de nye, og så derfor lidt højere,  såfremt de ældste beholdere skal i samme ned i samme højde, skal de graves op, og det vil ikke ske, kun såfremt  de ikke står godt nok. Desværre .

Ang. Skraldespande ved stier til stranden:
Jeg har talt med Anders Rahbek fra Skov- og naturstyrelsen (de ejer jo klitterne), og Chr. Kjær Andersen fra Teknisk forvaltning, Tønder Kommune, de kan begge godt se problemet og synes også det er et svineri, at der ligger så mange fyldte hundeposer i naturen, men Kjær Andersen oplyste, at det er politisk bestemt, at der ikke skal være skraldespande de pågældende steder. Det er ikke opsætningen af skraldespande, der er problemet, det er tømningen. Der vil igen i år komme 3 containere på stranden, 1 ved pælerækken, 1 ved nedkørslen til stranden og 1 ved toiletvognen. Det hjælper jo ikke på problemet om vinteren, men det var den besked jeg fik. Så desværre, vi må håbe, at hundeejerne snart lærer at tage deres/hundens affald med til nærmeste skraldespand.

Ang.  Bøden  i forbindelse med Skinnevejen, tager vi fra bestyrelsen kontakt til advokaten.

Venlig hilsen

Hanne Clausen

------------

Referat FRA generalforsamlingen den 23. april 2016

 Formanden bød velkommen til de mange fremmødte.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog som dirigent Niels Petersen – blev valgt.

 

Pkt. 2 Valg af stemmetællere.

Følgende blev valgt som stemmetællere: Hans Erik Davidsen og Lis Winther.

 

Pkt. 3 Bestyrelsens/formandens beretning for det forløbne år.

Hanne Clausen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt med klapsalver

 

Årsberetning  2016 for Grund- og sommerhusejerforeningen "Lakolk"

Velkommen til vores årlige generalforsamling, dejligt med et stort fremmøde.

Når jeg ser tilbage for det forgangne år, er der ikke sket det helt store, lige bortset fra, at vi har fået et punktum angående Skinnevejen,  der om senere.

Vi har fået Birthe Schmidt fra Ribe til at stå for vores hjemmeside, det håber vi bliver til gavn og glæde for alle, det er også dejligt at så mange har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Andre grundejerforeninger her på øen, bruger udelukkende hjemmesiden til f.eks. indkaldelse til generalforsamling, det er også noget vi vil arbejde henimod, da portoen jo stiger hele tiden, og det kan være lidt svært at få de rigtige adresser frem.

Vinteren bød igen på storme, men igen blev sommerhusene forskånet, klitterne på stranden har ændret sig lidt, men det er jo naturens gang.

Ang. indbrud tror jeg også Lakolk er sluppet nådigt, jeg har ikke hørt noget, bortset fra småting, vi har f.eks. fået stjålet 2 plastickasser, som vi bruger til genbrugsting, og køkkenaffaldsposer, og jeg har hørt om enkelte, som får stjålet brænde, med det resultat at den pågældende sommerhusejer nu har taget brændet med hjem, for løbende at tage en sækfuld med efter behov. Træls at nogen gider være tyv for et par plastickasser til en værdi af 80 kr, og noget brænde.

Ang. vores affaldsøer, har vi nu prøvet et år med den nye ordning, og jeg har ikke hørt om de store problemer, jeg vil blot henstille, at man ikke stiller en affaldspose ud, blot for en nat f.eks., for så er ræven der, og der er kun en til at rydde op, og det er grundejeren selv. Jeg har snakket med Tønder forsyning og Teknisk Forvaltning, om opsætning af enkelte skraldespande ved adgangsstier til stranden, så hundeejer, som før brugte sommerhusskraldespandene, havde mulighed for at komme af med hundeposerne, der vil ikke blive opsat skraldespande. På stranden vil der igen komme containere, og det er det. Jeg har oplevet også her i vinterhalvåret, at der ligger for mange hundeposer og flyder, så er det lige før, det var bedre, ikke at benytte poser, det er godt nok ulækkert, jeg kan godt forstå, at hundeejer ikke bryder sig om at gå med en pose, men det er altså vilkårene, når man har hund.

Hjertestien bliver stadig flittig benyttet, og Hjalmar og hans team har ad flere omgange i løbet af sommerhalvåret kørt flis på.

Jeg ved at stien her i vinterhalvåret er meget oversvømmet visse steder, og vi har fået et forslag om at etablere et planke-fortov. Hjalmar har snakket med Skov- og naturstyrelsen, og de har lovet at smide noget mere sand på, inden der så kommes flis på, et planke-fortov lyder også meget godt, men passer ikke rigtig ind i landskabet, så i 1. omgang prøver vi dette, og så må vi se hvordan det går.

Jeg ved også at nogle sommerhusejere føler sig generet af at Segway-udflugterne der kommer for tæt på husene, jeg synes de pågældende selv skal tage en snak med ejeren af Segwayerne. Det kan være, at såfremt hjertestien bliver forbedret, at det hele retter sig.

Og så Skinnevejen. Uha, Hjalmar Hansen og tidligere formand Ellen Trip har været en tur i retten, og som I sikkert alle ved, så fik de en bøde og foreningen en. I alt 2.500 kr til hhv Hjalmar og Ellen og 20.000 kr til foreningen, så træls. De 3 bøder betaler foreningen, altså alle os, da det jo var en enig generalforsamling der gik ind for rydningen.

Jeg har snakket med Søren Eller fra Danmarks Naturfredningsforening, om at komme i dag og fortælle eller prøve at gøre os klogere på problematikken omkring naturen ved Skinnevejen, han ville gerne, men skulle i sommerhus med familien. I mandags kom han så hjem til mig, og de fra bestyrelsen, som kunne, deltog også. Det han kunne fortælle, var at der er en fredningskendelse fra 2009, som siger at sivskoven ikke må ryddes, så om det er en smutter fra vores advokats side ved vi ikke, vi lader den ligge her, begynde at diskutere dette med advokaten vil vi ikke, da det kan gå hen og blive en strid om ord, og en advokat er dyr at snakke med. På forespørgsel om forskellen på Sølsted Mose, hvor der er anlagt stier, så interesserede kan besøge området, og så Skinnevejen, er at Sølsted Mose ejes af kommunen, som så selv kan bestemme, hvad der kan ske i området, og Skinnevejen ejes af private, som spænder ben for initiativ taget af andre end dem selv. Vi har i bestyrelsen valgt at stoppe med at prøve at genåbne Skinnevejen, vi har ingen ”nøgle” der passer, såfremt der er andre der har lyst til at prøve, så er de velkommen.

Sidste år indkaldte kommunen, til et møde, for at lukke Småfolksvejen for biltrafik, på det møde foreslog de bestyrelsesmedlemmer fra vores forening, der var til stede, om der var mulighed for at lave Skinnevejen om til en cykel/gangvej. Teknisk forvaltning lød meget interesseret i forslaget, og en arbejdsgruppe blev nedsat, desværre har den pågældende, som gerne vil være tovholder, været svær at få i tale lige siden.

Jeg har talt med Teknisk Forvaltning, og spurgt hvordan det går med projektet, men uha at røre ved Skinnevejen er næsten som at røre ved en ildtang. Så nu arbejdes der på at udvide forholdene for cyklister og andre bløde trafikanter på Småfolksvejen. Der er indledende opmålinger og undersøgelser er i gang.

Småfolksvejen har de sidste par vintre været lukket p.gr.af oversvømmelse, til dette fortalte den pågældende, at i forbindelse med etablering af de nye cykelforhold, vil de prøve at sænke vandstanden, ved at pumpe vandet i den østlige del af vejen mod øst, og i den vestlige del af vejen hæver vejen en smule. Det har altid heddet sig, at området omkring Lakolk Sø, skal kunne oversvømmes af hensyn til fugle og planter, til dette svarede TF, at der vil blive etableret nogle rør under vejen. Spørg mig ikke hvordan det kommer til at fungere, men det var den besked jeg fik.

TF kunne også fortælle, at inden for kort tid, går de gang med at ændre på lyskrydset og vejen til stranden, og det er for at højne trafiksikkerheden. Vejen bliver fra indkørslen til butikstorvet indsnævret til den 2 sporet vej, således at forgængerne kun skal over 2 spor, og ikke som i dag 4 spor, adgangsforholdene for fodgænger og cykelliste til stranden bliver forbedret, der bliver lavet en dobbelt cykel/gangsti, udført i beton med sveller, ligeledes bliver hastigheden i krydset nedsat til 60 km, i dag er det 80 km, det er planen at det skal stå færdig til sæsonen, så de må jo snart skal i gang.

Jeg snakkede også med TF om det ikke var muligt evt. at opsætte en trafiktavle med gennemkørsel forbudt for biler over 3500 kg, i stedet for skiltet med blot en lastbil som symbol, ned gennem sommerhusområdet, så vi slipper for turistbusserne, det lovede han at kigge. Ligeledes bad jeg om henvisningsskilte, til de sommerhuse, som har indkørsel fra vejen til stranden, da der har været situationer, hvor bl.a. Blå blink og gæster på øen ikke har kunnet finde de pågældende husnumre, det vil TF også kigge på.

Der er et par steder, hvor henvisningskiltene med husnumre er forsvundet, vil I give besked til foreningen, hvor der mangles, og hvilke numre, der skal stå på de enkelte skilte.

Det var det jeg havde at byde på i år, til sidst vil jeg gentage mit lille hjertesuk fra sidste år, der er stadig mange utrolig grimme træer, rundt omkring, det vil pynte, såfremt de værste blev fældet.

 

Spørgsmål og svar til beretningen:

Hus 208 Husejeren ærgrede sig over de mange hundeposer og andre efterladenskaber i klitterne  og på stranden. Formand: problemet er tidligere blevet forelagt teknisk forvaltning, men da det åbenbart ikke har hjulpet, prøver vi gerne igen. Tidligere forespørgsler om opsætning af flere skraldespande er dog desværre blevet afvist. 

 

Hus nr. ? Indkastet til containerne på affaldsøerne er for højt for børn – er det noget man kan gøre noget ved ?
Formand: vi prøver at kontakte kommunen, om der måske kan findes en løsning herpå.

 

Hus 208: Forstår ikke at der ikke kan anlægges træbroer på Hjertestien. Mener at forvaltningerne ikke er lydhøre nok for husejernes ønsker. Vi betaler trods alt en pæn sum i ejendomsskat her på Lakolk. Hjalmar: jeg har talt med Naturstyrelsen vedr. en løsning på de tilbagevendende oversvømmelser af visse dele af Hjertestien. Naturstyrelsen har oplyst, at alt det sand, som bliver tilovers ved omlægning af nedkørslen til Lakolk strand, må blive brugt til formålet – de ønsker ikke træbroer i terrænet.

 

Hus 208: Mener at advokaten bør være med til at betale bøden vedr. Gl. Skinnevej. Advokatens råd til bestyrelsen har jo ikke været korrekt iflg. loven, når det kan give en bøde. Formand: jeg spørger advokaten, om han vil være med til at betale bøden. Vi vil dog ikke bruge penge på en retssag, hvis han nægter at betale. Det kan hurtig blive en kostbar affære.

 

Hus 176: Jeg har nu i 11 år hørt om problemerne vedr. Gl. Skinnevej. Nu må det være nok. Vi må da have andet at snakke om. Hvorfor har vi i øvrigt fået en bøde ? Formand: det skyldes, at vi har fået ryddet en sti på Gl. Skinnevej, så vi kunne færdes til fods som i tidligere tider. Stien blev 5 meter bred – vi havde dog kun bestilt en på 3 meter. Imidlertid mente dommeren ikke, at vi havde lov til at rydde noget på Gl. Skinnevej overhovedet, selvom vi havde spurgt en advokat til råds, inden arbejdet blev bestilt.

 

Pkt. 4  Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Martin Lauridsen fremlagde regnskabet, men gav også, som ny kasserer, en supplerende orientering om kontingentbetalingen og de udfordringer og forsinkelser, som han i den forbindelse havde oplevet. Vi har i dag 269 grundejere hvoraf de 214 nu har betalt kontingent, det er vi meget tilfreds med. Desværre har der kun været 63 tilmeldinger til hjemmesiden - der skulle vi gerne have nogle flere - så vi ad den vej kan spare penge til porto og papir ved fremtidige indkaldelser til generalforsamling.

Regnskabet m.m. blev herefter godkendt .

 

Pkt. 5  Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100,00 kr.

Det blev godkendt.

 

Pkt. 6  Indkomne forslag senest 8 dage inden generalforsamling til formanden.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag, til tilføjelse af paragraf 7 i foreningens vedtægter: Kontingentopkrævning udsendes i 1. kvartal for regnskabsåret, med fastsat seneste betalingsdato 4 uger før generalforsamling afholdes.

Det blev godkendt. Der var ikke yderligere indkomne forslag.

 

Pkt. 7 Valg af bestyrelse.

På valg er: Hanne Clausen (modtager genvalg) blev genvalgt.

På valg er: Anders Matzen (modtager genvalg) blev genvalgt.

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

Lis Winther (1. suppleant) (modtager genvalg) blev genvalgt.

Alice Aaskov (2. suppleant) ( modtager ikke genvalg)

Som ny 2. suppleant blev valgt: Else Marie Dau Carstensen, Lakolk 57.

 

Valg af revisor/revisorsuppleant: 

Niels P. Petersen (revisor) (modtager genvalg) blev genvalgt.

Rita Vestergaard (revisorsuppleant) (modtager genvalg) blev genvalgt.

 

Pkt. 8 Eventuelt

Hus 208  Med henvisning til formålsparagraffen (blev læst op) mente Mogens Kjær ikke, vi helt levede op til denne for så vidt angår orientering. Som eksempler blev nævnt afgørelser om swimmingpools på Rømø, retsmødet/dommen vedr. Gl. Skinnevej. De afgørelser kunne godt være lagt ud på hjemmesiden til grundejernes orientering. Formanden: det har vi hermed taget til efterretning, og vi vil snarest lægge dokumenterne på hjemmesiden og ligeledes fremadrettet bruge hjemmesiden i større omfang til orientering.

 

Hanne Clausen afsluttede generalforsamlingen og fortalte lidt omkring nogle nyheder på Lakolk butikscenter. F.eks. fiskebilen der kommer hver uge på faste tider og en ny Country cafe, der for nylig er åbnet. Det var desværre ikke lykkedes at få et bestyrelsesmedlem fra Butikscenteret til at komme og give en orientering, som der stod i indbydelsen.

 

Dirigent                          Referent

Niels Petersen          Erik Roth 

--------------

 

Årsberetning  2015 for Grund- og sommerhusejerforeningen "Lakolk"

Velkommen til alle, dejligt med så stor fremmøde. Den sidste vinter bød igen på nogle storme, og det gik igen hårdt ud over vores strand og klitterne, men så vidt vides, er der ingen huse, som fik vand ind, vandet stoppede 5 cm fra vores hus, jeg håber alle har været lige heldige. Klitterne og stranden er heldigvis ved at være reetableret. Med hensyn til hjertestien bliver den flittig benyttet, desværre også af heste, det ødelægger stien, der kan selvfølgelig sættes skilte op, men det pynter jo ikke. Hjalmar og hans hjælpere har været i gang med at lægge flis på, de steder, hvor vandet ikke stod for højt, de finder selv ud af hvornår de kan fortsætte. Den 8. december 2014 blev vores skraldespande fjernet, og vi gik over til affaldsøerne. I forbindelse med etableringen af disse øer har der været lidt snak frem og tilbage mellem grundejere, grundejerforeningen og Tønder Forsyning. Øerne er nu i gang, og vi må få det bedste ud af det. I påsken skulle de så bestå den første store prøve, og de dumpede med et brag, jeg var selv kun om lørdagen, men jeg har fået et billede tilsendt, og JydskeVestkysten havde også et billede af overfyldte affaldsøer. Jeg kontaktede selvfølgelig Tønder Forsyning (TF) efter påske, og det var kommet fuldstændig bag på dem, at der havde været et sådant rykind, og hun (Mathilde Møek) lovede, at for eftertiden vil TF sørge for at affaldsøerne er tømte op til helligdagene. Det er jo en forsøgsordning, så alle skal jo lære, det gjorde TF også. Samtidig vil jeg lige komme med et surt opstød, lørdagen i påsken kom jeg forbi den nordlige affaldsø, og op ad en af beholderne stod et toiletbræt. Det er temmelig stor sandsynlighed for, at det er en sommerhusejer, men man stiller ikke sit skrammel der, tanken var ok, det skulle til genbrug, men hullet i cantaineren var for lille, men jeg synes det er uopdragen bare at stille sit skrammel ved siden af, så må det afleveres på genbrugspladsen, og vi ved jo, at står der noget, kommer der let til og stå noget mere. Vi har før set, at nogle af øltønderne har stået ved siden af beholderne, Mathilde Mørk har fortalt, at hullet er gjort større, så disse nu kan gå i containeren, men et toiletbræt og lignende må man aflevere andre steder.

Jeg ved også at flere sommerhusejere har været ude for, at da de kom til deres hus lå der en del køkkenaffald på deres grund, og jeg må henstille til at man ikke stiller sin køkkenaffaldspose udenfor, for at tage med ved lejlighed, der er katte, mus og ræve som elsker at undersøge sådan en pose. Hjemme hos os, har vi indkøbt 2 plastikkasser med låg til at klikke på, 1 kasse til genbrug og 1 til køkkenposen, til at tage med ved lejlighed, da vi for nylig var i sommerhuset, så vi lørdag morgen noget affald på vores nabos grund, ved nærmere eftersyn (de var der ikke) viste det sig, at det var vores, jeg havde kun klikket den ene side, så ræven havde flyttet kassen om natten, vi fandt den nemlig væk fra var hvor den skulle stå, og så ræven fået kassen op. Det var en ræv for om aftenen, inden det blev mørkt, mødte jeg ræven, den kom fra nr 31 og gik over til nr 35, da den opdagede mig kiggede den bare, og fortsatte, fuldstændig ligeglad. Ikke mere affaldssnak nu. Så til vores kære Skinnevej. I august 2014 var både os og bestyrelsen for Småfolksvej, indkaldt til møde med teknisk forvaltning, fordi der var nyt i sagen. Det var et udmærket møde, men det var ingen af os (4 herfra og 3 fra Småfolkvej) der kunne se nyt i sagen. Chr. Bonnichsen fra Småfolkagensvejens bestyrelse er nok den, der har mest indblik i hele sagen, og han kunne da også forklare og fortælle hvordan det hele hænger sammen, vi fik efterfølgende et referat fra mødet, og nu er vejen lukket i 5 år for at skabe genskabe vegetation, som de skriver. Det er bare mærkeligt, at det lille "indgreb" vi gjorde, udløser sådan en lukning, når nedgravningen af vand- og kloakledningerne foretaget af Tønder kommune, i Gl. Skinnevej ikke udløste noget som helst, vi mangler simpelthen opbakning fra kommunen. På et møde i november klagede vi over denne afgørelse og Chr. Bonnichsen, havde billeder med til Bo Jessen, hvordan det ser ud nu, at vegetationen allerede nu er ok. Problemet med at få noget igennem er måske, at de personer som har noget og sige, nok er inhabile, men det er svært at komme igennem med. Det hele hviler på at vi venter på indkaldelse fra kommunen, til et møde hvor der vil blive indkaldt andre interesseorganisationen bl. Fredningsnævnet. Chr. Bonnichsen har i maj 2014 skreve til Naturklagenævnet, om Gl. Skinnevej, og jeg talte med ham i mandags, han har intet hørt fra dem. Bonnichsen kunne oplyse, at man på generalforsamlingen sidste lørdag i grundejerforeningen Småfolksvej, har opfordret alle beboerne til at gå på Skinnevejen, jeg gør hermed det samme. Bonnichsen oplyste samtidig, at de har opgivet at afvente indkaldelse fra kommunen, så de indkalder snarest alle grundejerforeningerne og andre interesseorganisationer på Rømø til møde. En enkelt grundejer fra vores forening har foreslået, at foreningen køber hele dele af matrikel 91, men det har vi i bestyrelsen sagt nej til, grundejerforeningen skal ikke stå som ejer af noget jord.

På tidligere generalforsamling, har enkelte foreslået, at vi sælger vore garantbeviser i Bredebro Sparekasse - vi har for 20.000,oo kr - , vi har i bestyrelsen besluttet, at vi beholder garantbeviserne, og jeg har talt med formanden for Bredebro Sparekasse, og han siger, at der er ingen fare for at vi kan miste pengene. Garantbeviserne gav sidste år en rente på 800,00 kr. En grundejer har forespurgt om grundejerforeningen vil stå for renoveringen af de enkelte stikveje, som grundejeren skriver, det kan være svært at kende de forskellige sommerhusejeres adresser, forslaget går så ud på, at grundejerforeningen så efterfølgende skal sende en regning til de enkelte grundejere. Emnet har været drøftet før, jeg vil foreslå, at såfremt man ønsker at renovere fællesveje, og ikke kender hjemadressen på de andre beboere, så kan grundejerforeningen være behjælpelig med adresser, og sådant et projekt, kan jo have flere gode sider, vejen bliver bragt i orden, og man finder ud af at ens naboer, (forhåbentlig) er nogle flinke mennesker. Til sidst et lille hjertesuk. Der findes her på Lakolk flere steder hvor nogle træer efterhånden er blevet for store og har vokset sig grimme, det ville være dejligt, hvis de enkelte ejere ville kigge på deres træer med kritiske øjne, om de synes træerne er kønne og ikke mindst, om de generer naboerne. Tak. Jeg kan oplyse, at kommunen ikke fælder pilene.

Bestyrelsen for Grund- og sommerhusejerforeningen "Lakolk" v. Hanne Clausen

© Birthes Webdesign